Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Hlavný cieľ výchovy mimo vyučovania.

Usilovať sa o vytvorenie čo najlepších podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia. Cieľom je pripraviť deti pre život v spoločnosti a prostredníctvom aj voľno časových aktivít ich naučiť žiaducim vedomostiam, zručnostiam a postojom.

Poskytnúť im informácie, rozvíjať komunikačné, rozumové a manuálne zručnosti. Naučiť ich vhodne a zmysluplne využívať voľný čas. Poskytnúť im priestor a čas, na rozvíjanie individuálnych daností a pripraviť ich pre samostatný život.